JOIN US Tham gia vào chúng tôi
宏達電子商務股份有限公司
Vui lòng điền vào thông tin hội viên dưới đây   Dòng bắt buộc phải điền
Quốc tịch
Loại
Mã hội viên
Số CMND(Mã số doanh nghiệp)
Họ và tên(Tên công ty) 【Họ tên thực của người đề nghị】
Giới tính NamNữ
Ngày sinh Dương lịch Ngày Tháng Năm
Di động
  ※Người không sử dụng di động, vui lòng điền số điện thoại liên lạc bao gồm mã vùng 9~10Mã. Quy cách nhập không bao gồm()và # Ví dụ:0223456789
Điện thoại cơ quan (Mã vùng)- (Số điện thoại) -Số máy lẻ
  Giống số di động
Điện thoại nhà riêng (Mã vùng)- (Số điện thoại) -Số máy lẻ
  Giống số di động
Email
Địa chỉ hộ khẩu thường trú
Địa chỉ liên lạc
 
Địa chỉ giao hàng
 
Tài khoản cá nhân
【Số tài khoản cá nhân】
Tên tài khoản
Mã số người bảo trợ trực tiếp 【Vui lòng nhập tiếng anh chữ in hoa】
Họ tên cấp trên trực tiếp
Mã số cấp trên trực tiếp 【Vui lòng nhập tiếng anh chữ in hoa】
Họ tên cấp trên trực tiếp
Sản phẩm tham gia không