QUY TRÌNH KÝ KếT HợP ĐồNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CấP

Để trở thành Hội viên, các ứng viên phải đáp ứng các điều kiện tại Phần 1.1 Quy tắc hoạt động này và thực hiện quy trình ký kết Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp như sau:

Bước 1: Hội viên nhận Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp tại trụ sở chính của công ty và điền đầy đủ thông tin cá nhân trên Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. Nếu Hội viên ở xa, không đến trực tiếp Công ty để nhận Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp thì Công ty sẽ gửi Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp qua đường bưu điện theo địa chỉ Hội viên cung cấp;

Bước 2: Hội viên điền đầy đủ thông tin trong Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp,, ký tên và gửi 03 (ba) bản Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp cùng với 02 (hai) bản photo (rõ chữ và số) của Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hợp lệ (đối với Hội viên là người Việt Nam) hoặc 02 (hai) bản sao có chứng thực của Giấy phép lao động và Hộ chiếu hợp lệ (đối với Hội viên là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) và 3 (ba) ảnh 3x4 cm. Việc gửi các tài liệu này có thể được thực hiện qua đường bưu điện hoặc được nộp trực tiếp tại Công Ty;

Bước 3: Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu nêu trên, Công ty sẽ xem xét hồ sơ, ký và đóng dấu hợp pháp vào ba (03) bản Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp được gửi đến và gửi lại một (01) bản Hợp đồng này cho Hội viên qua đường bưu điện hoặc liên hệ Hội viên đến trực tiếp tại Công Ty để nhận.

Bước 4: Hội viên khi nhận được 01 (Một) bản Hợp đồng tham gia Bán hàng đa cấp đã có chữ ký và đóng dấu hợp pháp của Công ty thì phải thông báo cho Công Ty về việc đã nhận được Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.