Quy trình cấp Thẻ thành viên

Quy trình cấp thẻ thành viên cho Hội viên được thực hiện qua các bước như sau:

Bước 1:Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản của Hội viên, Công Ty sẽ cấp Thẻ thành viên cho Hội viên;

Bước 2:Trong thời hạn 05 (năm) ngày sau khi có Thẻ thành viên, công ty sẽ liên hệ Hội viên thông qua điện thoại hoặc email để Hội viên đến trụ sở công ty nhận Thẻ. Sau khi nhận thẻ, Hội viên ký vào biên bản giao nhận. Nếu Hội viên ở xa, không đến công ty nhận thẻ thì Công ty sẽ gửi thẻ thông qua đường bưu điện theo địa chỉ Hội viên cung cấp. Sau khi nhận thẻ, Hội viên xác nhận đã nhận thẻ thành viên bằng cách gửi email đến công ty.