QUY TRÌNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Sau khi Công ty hoặc Hội viên nhận được thông báo chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp từ một bên còn lại gửi thì Hội viên cần nộp lại cho Công ty:

  • Thẻ thành viên;
  • Bản sao CMND/Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu;
  • Văn bản xác nhận hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản;

Bước 2: Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Công ty nhận đủ hồ sơ trên, Công ty tiến hành thủ tục mua lại sản phẩm theo nguyên tắc và quy trình trả, mua lại hàng hóa (nếu có). Hai bên thống nhất về toàn bộ hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà Hội viên được hưởng từ hệ thống phân phối của mình (nếu có), thống nhất các khoản ghi nợ cần hoàn trả (nếu có) và tất cả các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có);

Bước 3: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày thỏa thuận và thống nhất các nội dung nêu tại Bước 2, Công ty sẽ thanh toán toàn bộ số tiền cần hoàn trả cho Hội viên bằng hình thức chuyển khoản và Hội viên hoàn trả các khoản ghi nợ cần hoàn trả (nếu có) và tất cả các tài liệu liên quan đến quyền và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có);

Bước 4: Sau khi công ty thanh toán toàn bộ số tiền cần hoàn trả cho Hội viên, các bên sẽ tiến hành ký Biên bản thanh lý hợp đồng. Sau khi ký Biên bản thanh lý hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên chấm dứt, các bên cam kết không tranh chấp hoặc không khiếu nại gì về sau.