Quy trình đào tạo cơ bản và cấp xác nhận việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản

-   Hội viên ký tên vào danh sách tham gia lớp học trước khi vào học;

  • Hội viên tham gia lớp học do Đào tạo viên của Công ty trực tiếp đào tạo. Sau khi kết thúc giờ học, Hội viên sẽ thực hiện bài kiểm tra tại lớp gồm các câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 40 phút;
  • Hội viên nhận kết quả kiểm tra đạt yêu cầu. Nếu Hội viên không đạt trong lần kiểm tra thứ 01, Hội viên sẽ được làm lại bài kiểm tra lần thứ 02. Nếu kết quả lần thứ 02 vẫn không đạt Hội viên phải học lại Chương trình đào tạo cơ bản của Công ty;
  • Hội viên ký bản cam kết bằng văn bản theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và được cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng của Chương trình đào tạo cơ bản;

-   Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc Chương trình đào tạo cơ bản, Hội viên nhận xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp tại trụ sở, chi nhánh của Công ty hoặc qua đường bưu điện.